Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Energielabel EDN en HFS

Algemene voorwaarden van Energielabel Deskundigen Nederland en House for sale makelaars.

Artikel 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer

Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de dienstverlening van het verstrekken van een energielabel. Onder opdrachtnemer wordt Energielabel Deskundigen Nederland / House for sale makelaars verstaan. Hierna verder te noemen House for sale makelaars.

Artikel 2. Opdracht en tarief

2.1. Opdrachten worden aanvaard door het selecteren van opdrachtnemer op www.energielabelvoorwoningen.nl. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord met de Algemene voorwaarden van Energielabel Deskundigen Nederland en House for sale makelaars.

2.2. Het overeengekomen tarief voor de levering staat vermeld op www.energielabelvoorwoningen.nl bij het selecteren van de opdrachtnemer en is inclusief  21% BTW.

Artikel 3. Betaling en levering

3.1. Betaling van de factuur dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden door middel van een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

3.2. Levering van het energielabel zal geschieden door de RvO.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1. De opdrachtnemer controleert de aanvraag van de opdrachtgever en keurt de bewijslast, indien geleverd, goed of af. Na goedkeuring wordt de aanvraag geregistreerd door opdrachtnemer. Het energielabel wordt opgesteld en verstrekt/gedistribueerd door de Rijksoverheid (RvO).

4.2. De opdrachtgever verplicht zich jegens opdrachtnemer tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekt informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtgever zal opdrachtnemer afdoende tijd geven om op correcte wijze te reageren c.q. te registeren.

4.3  Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.

 Artikel 5. Publicatie en controleonderzoek

5.1. De RvO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl en is dan ook openbaar inzichtelijk.

5.2. De opdrachtgever is op de hoogte dat de certificatie instelling mogelijk een controleonderzoek kan uitvoeren en dat het energielabel ongeldig wordt als de opdrachtgever daar niet aan meewerkt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

6.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.

6.3. De RvO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het Energielabel (A-G). De opdrachtnemer kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Algemene voorwaarden en tarieven

House for sale makelaars is bevoegd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen indien zich een wijziging voordoet.

Artikel 8. Intrekkingskosten

Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat opdrachtnemer de aanvraag heeft ontvangen doch voordat opdrachtnemer het energielabel heeft geregistreerd, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien opdrachtnemer het energielabel reeds heeft geregistreerd is opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 9.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Opdrachtgever kan het geschil voorleggen aan de klachtenregeling van het Klachtenloket energielabel voor woningen. Het geschil wordt dan onderzocht. Indien opdrachtgever het vervolgens niet eens is met de uitkomst van het onderzoek, kan opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. De Geschillencommissie behandelt alleen geschillen die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.

9.3. Indien opdrachtgever bij de Geschillencommissie in het ongelijk wordt gesteld dan is opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst alle door opdrachtnemer gemaakte kosten inzake de klachtenprocedure direct verschuldigd verhoogd met de wettelijke rente.